KULTUROWE ASPEKTY POLITYKI RODZINNEJ

DODATEK, CZY PODSTAWA SKUTECZNEJ RECEPTY NA KRYZYS DEMOGRAFICZNY

Konferencja naukowa

30 września / godz. 9:30-17:00

Warszawski Dom Technika NOT

matkaicorka

Wybór rezygnacji z życia rodzinnego (oczywiście z wyłączeniem przyczyn poza naszą kontrolą, takich jak niepłodność lub problemy zdrowotne uniemożliwiające prokreację lub adopcję) neguje dwie fundamentalne cechy ludzkiej natury: naszą potrzebę bliskiej więzi z innymi oraz nasze pragnienie odnalezienia trwałego sensu w życiu. (…)

To głównie z tego powodu – a nie tylko ze względu na kwestie demograficzne – spadek dzietności powinien nas niepokoić. Przyspieszający kulturowy trend porzucania rodzicielstwa umniejsza to, co ma centralne znaczenie dla bycia spełnionym, kwitnącym człowiekiem: bliskie więzi oraz trwały sens w życiu.

Alexandra Davis

Od końca lat 90. nasz kraj zalicza się do państw o najniższym poziomie dzietności na świecie. Aktualnie Polska plasowana jest na 213 miejscu na 227 sklasyfikowanych krajów i terytoriów. Jakkolwiek problem ten dotyka Polski w sposób szczególnie silny, to jednak samo zjawisko malejącej dzietności ma charakter globalny.

Co jest przyczyną tego stanu rzeczy? Radykalne ograniczenie śmiertelności dzieci? Zastąpienie (uzupełnienie) dzieci jako gwarantów bezpiecznej starości przez system ubezpieczeń społecznych? Ogólne podniesienie komfortu życia? A może przeciwnie – trudności ekonomiczne? Te i wiele innych wyjaśnień jest i było proponowanych przez demografów, socjologów i ekonomistów. Jednak rosnąca liczba badań wskazuje na inną odpowiedź: kulturę.
Ludzie mają dzieci nie tylko ze względu na swoje indywidualne dążenie do szczęścia, korzyści ekonomiczne lub czystą biologię, ale przede wszystkim ze względu na kulturowe uwarunkowania, które kształtują ich zachowanie.
Jesteśmy przekonani, że zbadanie tych uwarunkowań ma kluczowe znaczenie dla polskiej polityki prorodzinnej i polskiej racji stanu.

Dlatego 30 września Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują konferencję popularno – naukową pt. „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej – dodatek czy podstawa skutecznej recepty na kryzys demograficzny?”

Jeżeli dzietność utrzyma się na obecnym poziomie, Polskę czeka zjawisko wtórnego regresu demograficznego, czyli pogłębienia się negatywnych procesów w kolejnych pokoleniach ze względu na ich niższy potencjał demograficzny.

Z tego względu dla polskiej racji stanu absolutnie kluczowe znaczenie ma podniesienie poziomu dzietności, wyrażanego najczęściej współczynnikiem dzietności ogólnej (TFR). Uczestnicy konferencji, akademicy, profesorowie, przedstawiciele wiodących think-tanków zajmujących się kulturą i polityką rodzinną będą wspólnie poszukiwać odpowiedzi na powyższe wyzwania.

Konferencje naukową poprzedzać będzie dzień konsultacji seminaryjnych z udziałem prelegentów konferencyjnych oraz przedstawicieli wiodących europejskich ośrodków analitycznych i Think Tanków zajmujących się problematyką polityki rodzinnej. Konferencja będzie połączona z inauguracją roku akademickiego w Collegium Intermarium.

Zapraszamy do pobierania i drukowania naszego plakatu.
Można go powiesić w parafialnej lub szkolnej gablocie lub na tablicy ogłoszeń.

POPULACJA EUROPY JEST O KROK OD PRZEPAŚCI

Według raportu z 2020 roku pt. "Płodność, umieralność, migracja i scenariusze ludności dla 195 krajów i terytoriów od 2017 do 2100 roku", przygotowanego przez badaczy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, populacja Europy jest o krok od przepaści. Oczekuje się, że straty ludności w Europie między 2020 a 2100 r., zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej, zbliżą się do poziomów niespotykanych od czasów dżumy w XIV wieku. Prognozuje się, że przez ten czas Europa jako całość straci 26% swojej populacji (ubytek 200 milionów ludzi). Wielu krajów na całym świecie spodziewa się utraty 40% lub więcej swojej populacji. Wśród nich jest i Polska (-60%).

Wpływ kultury na ludzkie zachowania
nie ulega dziś wątpliwości

Wykazano, że „uczymy” się i „dziedziczymy” wzorce dotyczące płodności obserwowane w środowisku dorastania i zamieszkiwania. Zaobserwowano związek między współczesnymi serialami dla nastolatków a zmianą ich zachowań prokreacyjnych. Statystyki wskazują, że spadek dzietności jest najniższy wśród osób religijnych. Na liczbę posiadanych dzieci wpływa przynależność do określonej grupy etnicznej. Spadek dochodów u mężczyzn zmniejsza prawdopodobieństwa zawarcia małżeństwa, a spadek dochodów u kobiet zwiększa to prawdopodobieństwo. Przykłady można mnożyć.

jedna trzecia bezdzietnych Polaków deklaruje, że nie chce mieć dzieci

Badania wskazują, że spadającą dzietność tłumaczą nie tyle rosnące koszty bezpośrednie, takie jak koszty jedzenia, pieluch czy mieszkania, co przekonania na temat kosztów alternatywnych związanych z rodzicielstwem. Potencjalnie utracone lub ograniczone perspektywy zawodowe czy rekreacyjne wydają się bardziej atrakcyjne niż dzieci. Sondaże wskazują, że aż jedna trzecia bezdzietnych Polaków deklaruje, że nie chce mieć dzieci (21 proc. nie wie). Zapytani o przyczyny, najczęściej odpowiadają, że: lęk przed obniżeniem komfortu życia, obawę o niemożność realizacji swoich pasji oraz, że „nie lubią dzieci”. Podobnie m.in. w Stanach Zjednoczonych – najczęstszym podawanym powodem jest pragnienie utrzymania własnej niezależności osobistej

Miłość rodzinna jest fundamentem wszelkich cnót

Cyceron

Patrzymy na recesję gospodarczą i obwiniamy rząd o złe zarządzanie. Patrzymy na braki kadrowe w sektorze opieki i obwiniamy młodych ludzi o lenistwo. Patrzymy na wydłużające się kolejki w szpitalach i obwiniamy za nie niedoinwestowanie służby zdrowia. Patrzymy na konflikty międzyetniczne i obwiniamy za nie nieskuteczną politykę asymilacyjną. Niewielu ludzi łączy te wszystkie problemy, rozpoznając, że są one w rzeczywistości tym samym problemem. Mówiąc wprost, nie rodzi się wystarczająco dzieci, a łata w postaci masowej migracji zaraz przestanie wystarczać.

Our Services

Morbi mauris lacus consequat eget justo in semper gravida enim donec ultrices varius ligula.

01

Production Of Furniture

02

Wood Floor Fitting & Repairs

03

Furniture Repair & Fixes

Easy solutions to your wood working problems.

Contact with our professionals

Pellentesque tincidunt tristique neque, eget venenatis enim gravida quis fusce at egestas libero cras convallis egestas ullamcorper.

Call us today at (075)153-0413

Organizatorzy:

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Patronat medialny:

Do_Rzeczy.jpg
wpolsce

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka II