Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię Collegium Intermarium, adres do korespondencji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 385 (dalej: Administrator danych lub Uczelnia):

(1) w celu zarządzania wpłatami darczyńców, w szczególności wystawienia zaświadczenia dla celów podatkowych w związku z przekazaną darowizną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

(2) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Uczelnią w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, organizowanych konferencjach, spotkaniach otwartych i innych inicjatywach, a także o możliwościach wspierania działalności Uczelni – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wystawienie zaświadczenia niezbędnego do odliczenia podatkowego ani informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, organizowanych inicjatywach czy możliwości wsparcia Uczelni.

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, który jest przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres korespondencyjny Uczelni: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: [email protected]

 

Pełna treść polityki prywatności Collegium Intermarium dostępna jest tutaj